ÕPPEKASVATUSLIKU TÖÖ PÕHIÜLESANDED 2017-2018.a.

  • Lapse individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses;
  • Igale lapsele loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond;
  • Eesti keele integreerimine mis tahes õppeprotsessi kaudu, läbi mängu, muusika ja liikumistegevuste;
  • Laste terviseedendamise, kaitse ja hoidmine, läbi erinevate tegevuste ja ürituste;
  • Keskkonnnahariduse (KIK projektid), õuesõpe, liikluskasvatuse ja Bee-Botiga jätkutegevused;
  • Väärtuskasvatus "Kiusamisest vaba lasteai" projektitegevust;
  • Koostöö lastevanematega läbi erinevate TEL ja lasteaia sise üritusi, koosolekuid, arenguvestlusi.