ÕPPEKASVATUSLIKU TÖÖ PÕHIÜLESANDED 2019-2020.a.

  • Eesti keele integreerimine kõikidesse õppetegevustesse, läbi mängu, muusika ja liikumistegevuse;
  • Laste kõne arengu parendamine läbi teatraalsete ja mänguliste tegevuste ning logorütmika;
  • Igale lapsele  loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond;
  • Õppe- ja kasvatustegevuses on rakendatud aktiivõppemeetodeid arvestades lapse individuaalse eripäraga;
  • Laste terviseedendamise, kaitse ja hoidmine, läbi erinevate tegevuste ja ürituste;
  • Õppe- ja kasvatustegevuses on rakendatud väärtuskasvatuse põhimõtted läbi „Kiusamisest vabaks!“ metoodika;
  • Koostöö lastevanematega läbi erinevate TEL ja lasteaia sise üritusi, koosolekuid, arenguvestlusi.