ÕPPEKASVATUSLIKU TÖÖ PÕHIÜLESANDED 2021-2022.a

  • Lasteaia õppekavas on olulisel kohal õuesõpe;
  • Eesti keele integreerimine kõikidesse õppetegevustesse, läbi mängu, muusika ja liikumistegevuse;
  • Õppe- ja kasvatustegevuses arvestatakse lapse individuaalse eripäraga;
  • Erivajadustega lastele rakendatakse õppe- ja kasvatustegevuses sobivaid metoodikaid;
  • Laste terviseedendamine, kaitse ja hoidmine, läbi erinevate tegevuste ja ürituste;
  • Koostöö lastevanematega läbi erinevate TEL ja lasteaia siseürituste, koosolekute, arenguvestluste;
  • Õppe- ja kasvatustegevuses on rakendatud aktiivõppe meetodeid – projektõpe.