ÕPPEKASVATUSLIKU TÖÖ PÕHIÜLESANDED 2023-2024.a

  • Lasteaia õppekavas on olulisel kohal õuesõpe;
  • Eesti keele integreerimine kõikidesse õppetegevustesse, läbi mängu, muusika ja liikumistegevuse;
  • Õppe- ja kasvatustegevuses on rakendatud aktiivõppemeetodeid arvestades lapse
    individuaalse eripäraga;;
  • Laste terviseedendamise, kaitse ja hoidmine, läbi erinevate tegevuste ja ürituste;e;
  • Koostöö lastevanematega läbi erinevate TEL ja lasteaia siseürituste, koosolekute,
    arenguvestluste.