ÕPPEKASVATUSLIKU TÖÖ PÕHIÜLESANDED 2018-2019.a.

  • Eesti keele integreerimine kõikidesse õppetegevustesse, läbi mängu, muusika ja liikumistegevuse;
  • Igale lapsele  loodud arenguks vajalik eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ning arendav õppe- ja kasvukeskkond;
  • Lapse individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses ja suunamine lapsi iseseisvalt ja vastutusvõimeliselt tegutsema – õpetaja on suunaja eeskuju.
  • Laste terviseedendamise, kaitse ja hoidmine, läbi erinevate tegevuste ja ürituste;
  • Õuesõpe,draamaõpe, liikluskasvatuse ja Bee- Botiga jätkutegevused;
  • Väärtuskasvatus „Kiusamisest vaba lasteaia” projektitegevust;
  • Koostöö lastevanematega läbi erinevate TEL ja lasteaia sise üritusi, koosolekuid, arenguvestlusi.